چهارشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۵

محاسبات مولکولي DNA Computing

انجمن انفورماتيک ايران برگزار مي کند
سخنراني علمي شهريور ماه

محاسبات مولکولي
(DNA Computing)

سخنران : آقاي دکتر عباس نوذري

زمان : چهارشنبه 29/6/1385 ساعت 30/4 بعدازظهر
مکان : آمفي تئاتر سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران
خيابان حافظ شمالي- نبش زرتشت

چكيده سخنراني

محاسبات مولکولي به عنوان يک روش جديد حل مسأله در سال 1994 با ارائه يک مقاله توسط آدلمن مطرح شد. در اين مقاله چگونگي استفاده از مولکول‌هاي DNA براي حل مسأله مسير هاميلتوني در گراف (که قبل از آن راه‌حل ساده‌اي نداشت) توضيح داده شده است. براي اين کار آدلمن براي هر رأس از گراف يک رشته DNA و براي هر يال نيز يک رشته که از روي رشته مربوط به رئوس واقع بر آن توليد مي‌شوند، در نظر گرفت. سپس با انجام عمليات زيستي روي آن‌ها تمام مسيرهاي گراف را با رشته‌هاي DNA، به‌طور موازي، به‌ وجود آورد و از بين آن‌ها مسير هاميلتوني را استخراج نمود.
در اين سخنراني دربارة نظرية محاسبات مولکولي، دستاوردها و کاربردهاي آن بحث خواهد شد.

درباره سخنران
آقاي دکتر عباس نوذري داراي درجة کارشناسي مهندسي نرم‌افزار از دانشگاه تهران, کارشناسي ارشد هوش ماشين و روباتيک از دانشگاه علم و صنعت و دکتري کامپيوتر نظري از دانشگاه تهران مي‌باشد. آقاي دکتر نوذري در حال حاضر عضو هيأت علمي و رئيس بخش کامپيوتر دانشکدة رياضيات، علوم کامپيوتر و آمار دانشگاه تهران است. زمينه‌هاي کاري وي، تجزيه و تحليل و طراحي الگوريتم‌ها، الگوريتم‌هاي موازي، محاسبات مولکولي و الگوريتم‌هاي بيوانفورماتيک مي‌باشد.