دوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۵

BBC NEWS | The Editors | How to say: Mahmoud Ahmadinejad

راهنمای تلفظ نام رئيس جمهوری ايران در وب سايت اديتورهای انگليسی زبان بی بی سی!