یکشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۵

منظره زيبای قله دماوند و دريای خزر


Google Earth واقعا ابزار زيبا و بدردبخوری است نه فقط برای کاوش در خيابانهای شهرها بلکه برای کشف مناظر بکر و زيبايی مثل اين