یکشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۴

vb.net کاران بخوانند

راهنمای سريع شروع به کار با VB.Net , SQL 2005 Express Edition
http://msdn.microsoft.com/sql/default.aspx?pull=/msdnmag/issues/04/09/ExpressEditions/toc.asp

هیچ نظری موجود نیست: