پنجشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۴

شباهت

بگذاريد کامپيوتر برايتان مشخص کند که شما شبيه کدام آدم مشهور هستيد؟!

هیچ نظری موجود نیست: