دوشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۴

پارسيان دست مريزاد!

از موسسه پارسيان و مخصوصا شرکت بيمه پارسيان و مخصوصا مقام ارشد پاسخگوی آن (آقای رشيدی مسئول روابط عمومی) بدليل برخوردروشنگرانه ،  انسانی و گرمشان کمال تشکر را دارم. تنها يک ساعت پس از ارسال يک فاکس اعتراض آميز (بعنوان يک مشتری ناراضی بيمه خودرو)  بلافاصله مسئول روابط عمومی با من تماس گرفته و پيگير مشکل پيش آمده شدند. به همين سادگی شرکت پارسيان نشان داد که سزاوار پيشرفتهای اقتصادی درخور اين سازمان خصوصی است.

هیچ نظری موجود نیست: