شنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۴

CeBIT 2005

اسفند پارسال جای همه شما خالی رفتيم نمايشگاه سبيت آلمان!
البته نمايشگاهی با 6475 شرکت کننده و 1160 سخنرانی و جلسه آموزشی که فقط در ده روز برگزار می شود قطعا در اين مجال نمی گنجد به هر حال بهتر است برای دريافت خبرهای سبيت سايت آن را چک کنيد. من که در اخبار رسانه های خودی کمتر اشاره ای به اين بزرگترين اتفاق کامپيوتری جهان می بينم. شرکت های بسيار خوبی از ايران شرکت کرده بودند که از آنها می توانم به شرکت رميس و ايران رايانه اشاره کنم. اولی با محصول کدژنراتور عالی و دومی با نرم افزار معروف فايلر به سبيت آمده بودند.

هیچ نظری موجود نیست: