شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۳

جلوگيری از نفوذ به ديتابيس

از آنجا که يکی از مهمترين راه های نفوذ به وب سايت شما اطلاع از ديتابيس آن و منجمله نام جداول و فيلدها است و از آنجا که راحت ترين راه برای پی بردن به نام جداول اطلاعاتی و فيلدهای شما وادار ساختن برنامه به نمايش دادن يک اشکال نظير اشکال پايين با ورود اطلاعات غلط به فرمهای سايت شما است بنابراين راحت ترين کار برای جلوگيری از اينگونه نفوذ هم استفاده از دستور معروف on error resume next است.


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar
value 'login_id' to a column of data type int.
/index.asp, line 5

هیچ نظری موجود نیست: