شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۲

زلزله بم چيزی فراتر از يک فاجعه بود. بم تهی بودن ما را با همه کژی ها ، کاستی ها و روزمرگيها بر فراز جهان فرياد کرد.
با تمام وجودم با درد و غم مردم مصيبت زده و محنت کشيده کشورم شريکم.