جمعه، آبان ۲۳، ۱۳۸۲

ترجمه های کامپيوتری خانم فاطمه انيسی پور که در خبرنامه الکترونيکی کامترونت (متعلق به مجله وزين و قديمی علم الکترونيک و کامپيوتر) به دست متقاضيان می رسد بدليل عدم آشنايی ايشان به علم کامپيوتر (و يا شايد اصطلاحات کامپيوتری متداول) با اشتباهات زيادی همراه است. مثلا در خبر زير اولا کيفيت ترجمه فارسی به شدت پايين است و ثانيا Antitrust را بی اعتمادی ترجمه کرده اند در حاليکه معنای اين کلمه مخالف تشکيل تراست (يا اتحاديه های بزرگ) است:
فرامينگهام- شركت Equinix در فاسترسيتى كاليفرنيا گفت، در حال اجاره مجدد مركز داده web-hosting در سانتا كلاراى كاليفرنيا از شركت Sprint كه در حال حاضر شركت hosting است، مىباشد. شركت مايكروسافت با پايان دادن به شكايتهاى مربوط به بىاعتمادى (antitrust) كه در 5 ايالت بعلاوه حوزه كاليفرنيا طرح دعوى شده اند موافقت نموده است.