پنجشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۲

اين خبر اجلاس ملل مجازی که چندی قبل منتشر شد هم خيلی عجيب و غريب است! کمی جستجو کردم و اين را پيدا کردم! يک ليستی از اين ملل مجازی که شايد تلاشی باشد برای طبقه بندی کردن انسانها به گونه ای جديد!