دوشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۲

روزنامه اقتصادی آسيا ، يکی از بهدترين منابع روزانه اطلاعاتی برای متخصصان کامپيوتر کشور به خاطر چاپ يک عکس تعطيل شد! (اصل خبر)