شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۲

اين روزها دلم گرفته و هيچ دل و دماغ نوشتن برايم نمانده. فعلا برای يکی دو هفته از محضر همه شما عزيزان رخصت می طلبم. يا حق.