جمعه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۲

مردم امسال يک و نيم ميليون کامپيوتر می خرند! (لينک از ماهنامه دنيای کامپيوتر و ارتباطات)
نکته جالب اينجاست که عمده اين کامپيوترها ، چه در منزل بکار رود و چه در روی ميز مديران و کارمندان شرکتها و ادارات و وزارتخانه ها قرار گيرند کاربر بالفعل بازار اينترنت ايران حساب می شوند!