شنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۲

بازار مکاره نرم افزارهای به شرط چاقو!
Association of Shareware Professionals سايتی برای همه کسانی است که می خواهند نرم افزارهای Shareware خود را به طريقه اينترنتی به فروش برسانند و PAD نام فايلی دربرگيرنده توضيح نرم افزار شما (Portable Application Description) است که ساخت آن برای مطلع ساختن روبوتها از بروز بودن نرم افزار شما الزامی است!