چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

به نظر محققين، ظرف پنج سال آينده نسخه های Windows CE نسبت به Windows معمولی در تعداد بيشتری توزيع خواهد شد!