شنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۲

در مقايسه با SQL که زبان کار با اطلاعات در پايگاه های اطلاعاتی رابطه ای است XQuery زبانی است که به شما اجازه می دهد با داده های XML در قالبهای گوناگون و غير رابطه ای کار کنيد. مايکروسافت و IBM هر دو مشترکا قصد دارند استانداردی در اين زمينه ارايه دهند.