شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۲

يک شرکت اپراتور موبايل (فراهم کننده سرويس موبايل) در هنک کنگ سرويسی مبنی بر موقعيت افراد ارائه کرده که در صورت نزديک بودن به مکانهايی که قبلا در آنها ويروس خطرناک SARS رديابی شده به آنها هشدار می دهد! (اصل خبر)