چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

ليست کاملی از پروژه های تحقيقاتی مايکروسافت را می توانيد در سايت research.microsoft.com پيدا کنيد.