یکشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۲

سازمان جهانی استاندارد (ISO) زبان C#.Net مايکروسافت را تاييد کرده است.