چهارشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۲

در اين سايت سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور می توانيد ايده های خود را در زمينه ICT ارسال کنيد و از کمکهای دولتی بهره مند شويد!