شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۲

تکذيبهای وزير سابق اطلاع رسانی عراق مايه ای برای ساخت جوک برای مايکروسافت شده !