پنجشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۲

اگرچه جنگ هميشه تلخ است اما کشتار بيگناهان که صدام رتبه اول آن را در سالهای اخير داشت از همه چيز تلخ تر است. رفتن صدام را به خودم ، شما و همه کسانی که عزيزانشان را در اين سالها بخاطر ديوانگيهای صدام از دست دادند تبريک می گويم!