سه‌شنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۲

کسی می داند چه مشکلی پيش آمده که حسين درخشان ديگر نمی خواهد وبلاگ بنويسد؟ او امروز نوشته است: "مشکلی پيش آمده که من ديگر نمی‌توانم وب‌لاگ نوشتن را ادامه دهم. از همه‌ی دوستان که در اين ۱۹ ماه خواننده‌ی اين وب‌لاگ بودند و آن را حمايت می‌کردند ممنونم."