دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۲

سايت بازتاب: امكان استفاده از پول الكترونيكی در نظام بانكی ايران از شش ماه دوم امسال فراهم می‌شود. (لينک از وبلاگ ماهنامه دنيای کامپيوترو ارتباطات)