شنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۲

تبديل متون ، اعداد و تصاوير به موسيقی:
ايده توليد موسيقی به روش هر چه ساده تر ديرزمانی است فکرم را مشغول کرده. لابد شما هم می توانيد با دهانتان آهنگی را بنوازيد! چه خوب بود اگر يک نرم افزار می توانست با تجزيه تحليل صداهای پيچيده ای که بدين شکل توليد می کنيد نتهای مورد نظر شما را استخراج کرده و از لحاظ زمانی و فرکانسی اصلاح نمايد و يک فايل MIDI شسته رفته تحويل شما بدهد! البته با کارهای پيچيده ای که اين روزها می بينم بايستی تا بحال اين نرم افزار توليد شده باشد. بهرحال تا اين لحظه نتوانسته ام از اينکه نرم افزاری با مضمون فوق توليد شده يا نه مطمئن شوم. البته نرم افزارهای زيادی هستند که توليد موسيقی را بر اساس اصول رياضی هم آوايی و هارمونی انجام می دهند مثلا اين صفحه را ببينيد! اين نرم افزار می تواند موسيقی را از فراکتالها ، تصاوير ، متون و اعداد استخراج يا به عبارتی توليد کند!