دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۲

تو سايت banknotes می شه عکس اسکناسهای قديمی و جديد هر کشوری رو ديد. مثلا اين صفحه مخصوص کشور عراقه و اين يکی مال کشور خودمون ، ايران.