چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

ردهت دو نرم افزار کاربردی ارايه کرده است:
1- Red Hat Content Management System
2- Red Hat Enterprise Portal Server
شرح مطلب را از اينجا بخوانيد