دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲

اگر به مبحث ترجمه الکترونيکی علاقه داريد ببينيد اين انگليسی زبانها چگونه و با چه دقتی Word Tree يا درخت لغات خود را ايجاد کرده اند. چند کار مشابه اين برای زبان فارسی سراغ داريد؟
با تشکر از دوست عزيز و گرامی ام آقای مسعود مکره چی