یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۱

Tarjim Tool يک ابزار رايگان برای ترجمه عربی به انگليسی و بالعکس:
سايت Ajeeb که توان ترجمه عربی به انگليسی و بالعکس را دارد اين ابزار را به منظور ساده کردن عمل ترجمه برای دريافت گذاشته است.

Tarjim Tool a free tool for Arabic to English translation and vice versa:
Ajeeb website which offers free Arabic to English and vice versa translation has put a new tool for download which simplifies the translation process.


Tarjim Tool مترجع انجلیز عربی وبالعکس:
ممکن ان یساعدکم علی الترجمه بسهوله هذا الموقع الذی یعرض تنزیل للمترجه بدون مقابل وضع ادوات جدیده من اجل ان یجعل الامور اکثر سهوله