چهارشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۱

ببينيد ارسال خلاف قانون تعداد زيادی نامه چه بر سر اين فرد (Ken Hamidi) آورده است!

See how sending mass emails has annoyed this trespasser, Ken Hamidi!


انظر ما ذا فعل الارسال المتعارض مع القوانیین ماذا جلب للسید ( کین حمیدی) .