چهارشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۱

سيما سيستم نرم افزار گرافيکی جديدی را بنام 3DExtra برای ساخت افکتهای سه بعدی توليد کرده است که بخشی از يک پروژه بزرکتر بنام AI Studio است. شخصا کيفيت کارشان را تحسين می کنم.

Sima system has announced a new graphical software 3DExtra for builing 3D effects which is a part of a larger project called AI Studio. I personally appreciate the quality of their works.


عملت (( سیما )) سوفت ویر گرافیکی جدید لعمل الموثرات ثلاثیه البعد (( 3 دایمنشن ایففکت )) باسم 3DExtra وهو جز من مشروع جدید باسم al studio الذی انا شخصیا معجب بالجوده العالیه التی یحوز علیها