دوشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۲

دکتر علی اکبر جلالی : اين مصوبه که توسط هيات دولت تاييد شده در حقيقت وارد نهمين ماه تولد خود می شود و در متن آن به تعدد از "مکلف است" سخن به ميان آورده شده ولی با وجود آن که قراربر اجرای بخش هايی از آن تا پايان سال 1381 بود برخی معتقدند هنوز از خروجی های آن نتيجه ملموسی مشاهده نمی شود.

اين عبارت "مکلف است" مرا به ياد دستور رامسفلد به نيروهای آمريکايی در هفته پيش انداخت که "دستور" داده بود تا سه شنبه عراق را فتح کنند! مگر با امر به اين و آن و بدون فراهم کردن بستر علمی و عينی برای اجرای چنين طرحهايی که به شدت تخصصی هستند (دولت الکترونيکی) می توان به نتيجه رسيد؟ اجرای چنين طرحهايی مستلزم چند پيش شرط است که عبارتند از :
- برنامه ريزی (جهت پرهيز از موازی کاری و ريخت و پاش)
- تامين نيازمنديهای برنامه (نيروی متخصص و بودجه)
- اهرمهای کنترل کيفی (برای اطمينان از حصول نتيجه مطلوب)
- هماهنگی (برای خنثی نشدن و به بن بست نرسيدن طرح توسط خود دستگاههای ذيربط!)

ما متاسفانه در تمامی موارد فوق دچار مشکل جدی هستيم. راه برآورده شدن پيش شرطهای فوق را نيز تنها در اصلاح ساختار صنعت انفورماتيک کشور نبايد جست. اين مشکلات ريشه در پيکره اداری کشور دارد که به شدت بيمار است.