پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۱

طبق نوشته اين مقاله ، نظرخواهی ها و تحقيقات نشان میدهد در حالی که چهل درصد از مديران IT مقوله امنيت و Security را اولويت اول خود ذکر می کنند ، خرج کردن پول برای ارتقاء امنيت افزايش نيافته است. علت شايد اين است که در پايان هر روز سکوريتی به پول قابل لمس تبديل نمی شود!