دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۱

بيل گيتس صد ميليون دلار از دارايی بنياد گيتس را برای پيشبرد پزشکی و جلوگيری از گسترش سريع ايدز در هند به اين کشور بخشيد. اصل خبر را از اين صفحه سايت خيريه بيل گيتس و مليندا بخوانيد.