چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۱

اينهم خبری جالب از رمزنگاری غير قابل شکستن با استفاده از تکنيک رمزنگاری کوانتومی. احتمالا تا چند وقت ديگر بايد منتظر نسخه شيميايی رمزنگاری هم باشيم.