چهارشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۱

از ديشب سرويس شناسايی مخاطب برای خط موبايل من فعال شده است. ضمن تشکر از تصميم گيرندگان آن ، بايستی بگويم تصميم شرکت مخابرات در اعطای سرويس شناسايی مخاطب به کليه مشترکان تلفن همراه ، نمونه يکی از صدها اقدام عملی است که می بايستی خيلی زودتر در جهت حل مشکلات مردم صورت می گرفت. بهرحال ضمن استقبال از اقداماتی از اين دست آن را نشانه يک تصميم درست و خردمندانه می دانم که فوايد عملی زير را در بر خواهد داشت:
1- کاهش شديد مزاحمتهای تلفنی
2- افزايش ايمنی مکالمات
3- افزايش تعداد مکالمات موفق
4- کاهش ترافيک شبکه
5- رضايت مشترکان شبکه همراه
6- افزايش شديد درآمد مخابرات (!)
گزينه آخر به نظرم اوج هوشمندی شرکت مخابرات است! چرا که قبل از اين تنها درصد اندکی از مردم - شايد 10 درصد و حتی کمتر - اين سرويس را به بهای 3000 تومان در ماه مشترک بودند در حالی که اکنون کل مشترکان (حداقل 10 برابر تعداد قبلی یعنی با افزايشی 1000 درصدی) با بهای يک ششم سابق مشترک اين سرويس خواهند بود و اين يعنی چيزی حدود 166 درصد افزايش درآمد شرکت مخابرات از اين سرويس !
گذشته از اين منفعت مادی و افزايش درآمد يک دستگاه دولتی ، مزايای مادی و معنوی هر يک از پنج بند اول نيز فوق العاده قابل توجه است و اين نشاندهنده اين است که هميشه می توان با درايت و هوشمندی و صرف هزينه کم تصميماتی گرفت که چندين مشکل را با هم حل کنند. سرويس Caller ID برای مشترکان تلفن ثابت نيز به همين ميزان و شايد بيشتر از آن منفعت نصيب کشور خواهد کرد که اميدوارم بزودی دستورالعمل اجرايی آن را نيز صادر کنند.